Dinikasa niarahana tamin’ny mpiasa sy ireo mpisehatra amin’ny jono ao Toliara

Nisy ny fihaonana niarahan’ny Minisitry ny Harena anaty Rano sy ny Jono tamin’ireo teknisiana avy amin’ny Sampan-draharaham-paritry ny Harena anaty Rano sy ny Jono ao Toliara, ireo fikambanana mpanjono, ireo mpisehatra amin’ny jono ary ireo mpiaro ny tontolo iainana.

Tao amin’ny Biraon’ny Sampan-draharaham-paritry ny Harena anaty Rano sy ny Jono tany Toliara no nanaovana izany. Izany fihaonana izany dia nahafahana nanaovan’ireo mpisehatra voatanisa etsy ambony ireo tatitra sy nifanankalozam-baovao tamin’ny Minisitra Andriamananoro Augustin.

Nanambara ny Minisitra fa: “Nahafan’ireo mpisehatra rehetra nanao tatitra sy nahafantarana ny tena zava-misy marina iainan’izy ireo izany fihaonana izany. Indrindra ireo sakantsakana maro samihafa. Ny mpanjono madinika dia nilaza ireo zavatra mianjady aminy isan’andro. Mangataka ny fandraisana andraikitry ny Fanjakana manoloana izany izy ireo. Eo ihany koa ny fahapotehan’ny tontolo iainana an-dranomasina ka misy fiatraikany amin’ireny hazan-dranomasina ireny. Eo koa ny fampahafantarana ny tetikasa tokony hotrandrahana mba ahafahan’ny mpanjono mivelatra. Nahafantarana zavatra maro ny dinika nifanaovana tamin’ireo sokajin’olona misehatra amin’ny jono ireo. Mahatsapa aho fa manankarena olona sy hevitra i Madagasikara. Isaorana ny fikambanana tsy miankina Ong REEF Doctor tarihin’i Emma Gibong izay misehatra amin’izay fikajiana ny tontolo an-dranomasina aty amin’ny Faritra Atsimo Andrefana izany. Hisy ny fidinanana ifotony hijerena izay asa efa nataon’izy ireo izany. Ao anatin’izany no hijerena ny zavatra tokony hifanomezan-tanana amin’ny Departemanta tantaniko sy ity Ong ity. Voaray avokoa ny fitarainan’ireo mpisehatra rehetra voatanisa ireo. Aoka amin’izay isika hanomboka hijery lavitra ho an’ity sehatry ny jono ity. Seha-pihariana lehibe izy ity. Raha ny eto amin’ny Faritanin’i Toliara no asiana resaka dia misy olona miisa 160 000 miaina amin’izany lalam-pihariana momba ny jono izany. Ny 35% izany dia aty amin’ny Faritanin’i Toliara. Isan’ny sehatra iray mampiakatra ny harin-karena faoben’i Madagasikara ny sehatry ny jono. Raha tsy voalohany izy dia fahadimy farafaratsiny. Tsy tokony atao ambanin-javatra izany fa tombony lehibe ho antsika aty Toliara. Harena azo havaozina ny jono fa tsy tahaka ny harena an-kibon’ny tany. Izany hoe rehefa lany voatrandraka dia tsy misy intsony. Fa rehefa voakajy ao anatin’ny fitantanana mirindra, ao anatin’ny fanajana ny tontolo iainana dia azo havaozina izany fihariana momba ny jono izany mba hiadanan’ny vahoaka malagasy”.

Plus d'actualités